Accueil > Actoren > 3 vragen aan... > ... Mevr. Charline Desmecht, Directrice van equal.brussels

... Mevr. Charline Desmecht, Directrice van equal.brussels

Mevrouw Charline Desmecht is de nieuwe directrice van equal.brussels. Vol vuur en enthousiasme belicht zij in dit interview de aspiraties en plannen van haar dienst, die moet uitgroeien tot het kruispunt voor expertise en strategie inzake gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

equal.brussels bouwt een constructieve en uitgebreide ondersteuning uit ten voordele van alle gewestelijke actoren van het gelijke kansenbeleid

Mevrouw Desmecht, u bent sinds kort directrice van equal.brussels. Kan u de taken van uw dienst even toelichten ?

Sinds eind 2016 is de Directie Gewestelijke Gelijke Kansen omgedoopt tot equal.brussels. Het behoort tot het DNA van equal.brussels om een constructieve en uitgebreide ondersteuning uit te bouwen ten voordele van alle gewestelijke actoren van het gelijke kansenbeleid. De beleidsmakers die op verschillende niveaus aan het roer staan bij het uitwerken en uitvoeren van de gewestelijke bevoegdheden zijn de cruciale spelers dankzij wie gelijke kansen, samen met andere prioriteiten, een plaats krijgen in de beslissingen en acties. Zij zijn de verticale actoren, die op equal.brussels een beroep kunnen doen als het erop aankomt de specifieke expertise inzake gelijke kansen aan te brengen, te actualiseren of te verfijnen. equal.brussels is daarbij de horizontale acteur van het gelijke kansenbeleid. Zo zal equal.brussels ook kunnen helpen om verbanden te leggen en beleidsdomeinen in contact te brengen om de efficiëntie van bepaalde maatregelen te verbeteren. In die zin zal de rol van equal.brussels ook buiten de gewestgrenzen en –materies van belang zijn.

Het team van equal.brussels is voornamelijk samengesteld uit experten op het vlak van gender, LGBTIQ, handicap en toegankelijkheid, diversiteit en gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld. Een mooi voorbeeld van de transversale opdrachten van het team is de gender mainstreaming, die tijdens deze legislatuur voor het eerst een wettelijke verplichting is en van de strategie van handistreaming die het Brussels Gewest aan het opzetten is. equal.brussels stelt alles in het werk om de beleidsmensen, de gewestelijke overheidsdiensten en de Brusselse instellingen van openbaar nut te sensibiliseren en te betrekken bij de daadwerkelijke realisering van gelijke kansen.

equal.brussels tracht ook de expertise die aanwezig is bij het middenveld (vrouwenverenigingen, verenigingen die bezig zijn met toegankelijkheid, met intrafamiliaal geweld, …) in te zetten en te steunen via projectsubsidies.
Het is belangrijk dat wij zowel intern als extern zo goed mogelijk communiceren over wat er in Brussels Gewest op het vlak van gelijke kansen gebeurt : wat is de stand van zaken, welke vooruitgang wordt er geboekt, welke acties worden er ondernomen, enz. Wij gebruiken hiervoor onze facebookpagina en eind 2017 wordt er de nieuwe website van equal.brussels gelanceerd.

Wat u zonet beschreef, betreft gelijke kansen in het beleid. Maar heeft equal.brussels ook een verantwoordelijkheid in het realiseren van meer gelijkheid t.a.v. het personeel van BHG ?

equal.brussels heeft inderdaad ook bevoegdheden inzake het gewestelijk openbaar ambt. De aandacht voor interne diversiteit is bovendien een wettelijke verplichting, want in 2008 vastgelegd bij ordonnantie. Maar op dit vlak is er verandering op til. Vanaf 1 januari 2018 zal er een nieuwe administratie operationeel zijn, namelijk Brufop, Bruxelles Fonction Publique / Bruopa, Brussel Openbaar Ambt, die zal moeten toezien op de diversiteitsbeleid binnen elke gewestelijke instelling. Dit neemt niet weg dat diversiteit een aandachtspunt blijft en terug te vinden zal zijn binnen onze eigen overheidsdienst. Binnenkort zal vanuit equal.brussels een nieuwe diversiteitsmanager zich bezighouden met de diversiteit in de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Wat zou u willen dat mensen associëren met “equal.brussels” ? Waar staat “equal.brussels” voor ?

equal.brussels moet het kruispunt worden voor expertise en strategie inzake gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is onze ambitie om erkend te worden als het centraal aanspreekpunt op dat vlak, voor alle doelgroepen van het gelijke kansenbeleid. Iedereen - de administratie, de instellingen van openbaar nut, het middenveld en de bevolking - moet weten dat zij bij equal.brussels terecht kunnen. Wij zijn dan ook blij dat onze dienst binnenkort zal uitbreiden tot een 15-tal personen.