Accueil > Actoren > 3 vragen aan... > ... Mevr. Sayanne Lima-Pinto, Coördinatrice gender mainstreaming in het (...)

... Mevr. Sayanne Lima-Pinto, Coördinatrice gender mainstreaming in het Brussels Gewest

Mevrouw Sayanne Lima-Pinto is belast met de ondersteuning van de implementatie en uitvoering van de strategie van gender mainstreaming, die sinds 2012 een wettelijke verplichting is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe zij dit proces begeleidt en welke hindernisen zij hierbij ondervindt, kan u lezen in dit interview.

Gender mainstreaming is “work in progress”. Het moet allemaal nog groeien. Maar we zijn vertrokken en, zeker weten, het wordt beter met de tijd.

Mevrouw Lima Pinto, u bent coördinatrice gender mainstreaming (GM) binnen equal.brussels. Wat houdt deze functie precies in ?

Het is mijn taak de uitvoering van gender mainstreaming te coördineren, niet in de instellingen van openbaar nut, maar wel in de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Concreet wil dat zeggen dat ik ervoor zorg dat het gewestelijk plan wordt opgesteld en uitgevoerd, dat de gendertesten worden opgemaakt en opgevolgd, dat er een genderaspect wordt geïntegreerd in de subsidies en de overheidsopdrachten, dat de statistieken worden opgesplitst naar geslacht en dat er twee keer per legislatuur verslag wordt gemaakt over het gendermainstreamingsbeleid via het tussentijds- en het eindverslag. En ik ben betrokken bij het proces van gender budgeting. equal.brussels fungeert daarnaast als het secretariaat voor de gewestelijke coördinatiegroep GM , die de operationalisering van gender mainstreaming in de gewestelijke overheidsdiensten ondersteunt : wij nodigen de betrokkenen uit, stellen de agenda op en maken het verslag van de vergadering.

De invoering van “gender mainstreaming” lijkt mij geen eenvoudige taak. Hebt u al vooruitgang kunnen boeken ?

Ja, dit is inderdaad de eerst legislatuur waarbinnen het proces van gender mainstreaming concreet vorm krijgt. De operationalisering ervan is een volledig nieuwe opdracht en de Ordonnantie GM vraagt om een reeks van acties en er is maar één manier om dit alles te doen : stapsgewijs ! Wij hebben op alle terreinen enigszins vooruitgang kunnen boeken, maar in het bijzonder op het vlak van sensibilisering en opleidingen, opmaak en implementatie van het gewestelijk plan en gender budgeting.
Om de invoering van GM te ondersteunen werd een gewestelijke coördinatiegroep GM in het leven geroepen. Deze groep fungeert als een soort platform en is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de kabinetten, gendercoördinatoren vanuit de Instellingen van Openbaar Nut (ION’s) en een vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Zoals hoger gezegd, verzorgt equal.brussels hiervan het secretariaat. De gendercoördinatoren zelf werken op hun beurt met gendercorrespondenten die hen ondersteunen bij het uitvoeren van hun coördinatietaken. In 2015 werd het eerste Gewestelijk Plan gender mainstreaming opgesteld. Hierin stelde elke minister en/of staatssecretaris één doelstelling per bevoegdheid en per Instelling van Openbaar Nut uit de oriëntatienota’s voor om er een genderperspectief in te integreren. Recent (oktober 2017) werd tevens het ”Tussentijds verslag 2015-2017 : de integratie in de beleidslijnen van het BHG” gefinaliseerd. Voor de redactie van deze rapportering werd beroep gedaan op tal van actoren. De genderexperten schreven het onderdeel over de implementatie van het gewestelijk plan. De Brusselse Raad voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd gevraagd om een advies te geven op het gewestelijk plan en op het tussentijds verslag.

Mevrouw Lima-Pinto, wat beschouwt u als het meest positieve en het meest negatieve van uw opdracht ?

Het meest positieve element van mijn opdracht vind ik zijn maatschappelijke betrokkenheid : meer gendergelijkheid heeft reële impact. En motiverend is ook dat de contacten met andere besturen zeer positief kunnen verlopen. Dankzij die openheid kan je veel meer vooruitgang boeken. Maar gender mainstreaming blijft conceptueel moeilijk blijft en het vraagt heel wat inspanning om GM praktisch toepasbaar te maken. Daarbij komt nog dat ook het resultaat niet steeds meteen zichtbaar is. Gender mainstreaming is “work in progress”. Het moet allemaal nog groeien. Maar we zijn vertrokken en, zeker weten, het wordt beter met de tijd.