Accueil > Genderbeleid > Wetgeving en beleidskader > Belgische wetgeving inzake gender mainstreaming

Belgische wetgeving inzake gender mainstreaming

De wetgeving rond gender mainstreaming is een onmisbaar instrument om de waardering van het Belgisch engagement voor [1] vrouwenrechten en gendergelijkheid dat werd aangegaan bij de adoptie in 1995 van de Verklaring en het Peking Actieprogramma van de Verenigde Naties uit te drukken en in daden om te zetten. Hieronder vindt u de wetgeving die van kracht is in België en die het kader vormt voor de strategie van gender mainstreaming.

1. Federaal niveau

Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen - Online

Koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen - Online

2. Vlaamse Overheid

Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid - Online

3. Waals Gewest

Décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales (=Decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen) - Online

Décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (= Decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de angelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet [2]) - Online

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015 portant exécution de l’article 6 du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales (=Besluit van de Waalse Regering houdende van 8 januari 2015 uitvoering van artikel 6 van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen) - Online

4. Franse Gemeenschap (= Fédération Wallonie-Bruxelles)

Décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française (=Decreet van 7 januari houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap) - Online

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2016 fixant la composition du groupe de coordination en exécution de l’article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française (=Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap) - Online

5. Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Online

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Online

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016 tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus - Online

6. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (= COCOM)

Ordonnantie van 16 mei 2014 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Online

7. Franse Gemeenschapscommissie (= COCOF)

Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française (= Decreet van de 21 juni 2013 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie) - Online

8. Vlaamse Gemeenschapscommissie (= VGC)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft geen decretale bevoegdheid.

Notes

[1Op zowel het federale als de gefedereerde niveaus.

[2Wet op de overgedragen door de Franse Gemeenschap materiaal ; alleen in Franstalig gebied van toepassing zijn.